Plecy

Regulamin

Regulamin szkoła fotografii

Regulamin kursów

Organizowanych w Szkole Fotografii Katarzyna Bielak  w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3.

1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.szkolafotografii.edu.pl oraz w publikacjach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zajęcia prowadzone przez Szkołę Fotografii są zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób zainteresowanych fotografią, retuszem zdjęć oraz sztukami wizualnymi.

3. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są telefonicznie oraz drogą mailową.

4. Rezerwacja miejsca na kursie odbywa się poprzez dokonanie pełnej opłaty lub zaliczki za kurs w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zgłoszenia, gotówką lub na konto bankowe. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia opłaty. 

5. Kursy prowadzone są indywidualnie lub w grupach od 3 -12.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć bądź ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy organizatora, wpłata zostanie zwrócona lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji.

7. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika do 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć zwracane jest 50% opłaty za kurs. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 4 dni robocze przed datą rozpoczęcia zajęć. Rezygnację przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej bądź mailowej. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w przeciągu 90 dni od potwierdzenia zgłoszonej rezygnacji. 

8. Zmiana terminu kursu możliwa jest jedynie do 4 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu.

9. W trakcie trwania kursu dłuższego niż 5 godzin przewidziane są przerw.

10. Każdy z uczestników kursu jest zobowiązany do przyniesienia własnego sprzętu fotograficznego lub wypożyczenia sprzętu po wcześniejsze rezerwacji w Szkole Fotografii.

11.  Kursy fotograficzne, których część, bądź całość stanowią zajęcia w plenerze, odbywają się w miarę możliwości pogodowych, złe warunki pogodowe – deszcze mogą wpłynąć na zmianę terminu kursu.

12. Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie www.szkolafotogrfii.edu.pl oraz socialmedia.

13. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs  równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Szkoła Fotografii Katarzyna Bielak  stosuje procedurę reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią poniżej.
Reklamacje można zgłaszać do firmy w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres firmy, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.
Kontakt:
Szkoła Fotografii – Firma Katarzyna Bielak-Wójtowicz 

   Ul. Daszyńskiego 3  

   33-340 Stary Sącz 

   szkola.fotografii.kb@gmail.com

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
– zgłoszony problem (opis)
– dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
– nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
– oczekiwania strony co do rozwiązania reklamacji
2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Szkoła Fotografii chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
3. W przypadku braku oceny w postaci wyników ankiet Szkoła Fotografii obliguje się do przeprowadzania konfrontacji stron.
4. W wyniku konfrontacji Szkoła Fotografii, w formie pisemnej ustosunkuje się do oczekiwań drugiej strony w ciągu 7 dni od daty konfrontacji.
5. Uczestnik usługi, który składa reklamację, może wnioskować o:
– bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
– bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce
– w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem
– zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.
Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Szkoła Fotografii – Firma Katarzyna Bielak-Wójtowicz  zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.